Regulamin Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych

 
 1. Wstęp do Ekocentrum PNGS jest bezpłatny.
 2. Na terenie sal wystawowych i sali audiowizualnej Ekocentrum PNGS zabronione jest:
  a) dotykanie oraz niszczenie eksponatów,
  b) bieganie i hałasowanie,
  c) zakłócanie spokoju innym zwiedzającym,
  d) spożywanie posiłków.
 3. Na terenie Ekocentrum PNGS zabrania się spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych, korzystanie z papierosów elektronicznych.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Ekocentrum PNGS, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Ekocentrum PNGS tylko pod opieką osoby dorosłej.
 6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i straty spowodowane przez swoich podopiecznych.
 7. Z elementów interaktywnych należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych elementach lub wskazówkami udzielanymi przez obsługę Ekocentrum PNGS, należy zwracać uwagę na wszelkie komunikaty i ostrzeżenia zamieszczone przy elementach interaktywnych.
 8. Na terenie Ekocentrum PNGS zabrania się podejmowania zachowań, które mogą zakłócać innym osobom zwiedzanie oraz grozić wypadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem na zdrowiu dla zwiedzającego i pozostałych zwiedzających.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń pracowników obsługi Ekocentrum  PNGS i pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych.
 10. Wszelkie awarie, uszkodzenia, zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi  Ekocentrum PNGS lub pracownikom Parku Narodowego Gór Stołowych.
 11. Park Narodowy Gór Stołowych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Ekocentrum PNGS bez opieki.
 12. Park Narodowy Gór Stołowych nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie i jej mieniu powstałe na terenie Ekocentrum PNGS, jeśli powstaną one z przyczyn nieleżących po stronie PNGS, w szczególności w wyniku:
  a) nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,
  b) używania i obsługiwania elementów ekspozycji niezgodnie z Regulaminem i szczegółowymi instrukcjami poszczególnych elementów ekspozycji,
  c) niezastosowania się do zaleceń obsługi Ekocentrum PNGS i pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych,
  d) pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica,
  e) niezapoznania się, w tym także niezapoznania dzieci przebywających pod opieką osoby dorosłej, z zasadami obowiązującymi w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z elementów znajdujących się na terenie Ekocentrum PNGS,
  f) nieostrożności i braku uwagi ze strony zwiedzających podczas poruszania się na terenie Ekocentrum PNGS, jak również ignorowania znaków ostrzegawczych, umieszczonych w miejscach potencjalnie niebezpiecznych.