logo Ekocentrum
 
logo PNGS
info RPO - tablica

O projekcie budowy Ekocentrum

Pomysł budowy Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych zrodził się w 2012r. Podjęto wówczas decyzję o przygotowaniu wniosku o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.
Wniosek o dofinansowanie złożony został w grudniu 2012 roku, równocześnie przystąpiono do prac na dokumentacją projektową obiektu.
Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych ma pełnić funkcję ośrodka edukacyjnego i wystawienniczego. Główną grupę odbiorców stanowić będą odwiedzający PNGS turyści, kuracjusze i wczasowicze przybywający do miejscowości uzdrowiskowych Ziemi Kłodzkiej, a w szczególności dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez PN Gór Stołowych.
Cele jakie zostaną zrealizowane w wyniku budowy obiektu Ekocentrum to:

  • dostosowanie bazy edukacyjnej i wystawienniczo-prezentacyjnej, którą dysponuje PNGS do współczesnych standardów,
  • udostępnienie obiektu edukacyjno-wystawienniczego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca na cele wystawiennicze,
  • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla osób odwiedzających Kudowę-Zdrój oraz Park Narodowy Gór Stołowych,
  • możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej PNGS.

W dniu 11 czerwca 2013 r. uchwałą nr 4205/IV/13 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ocenił pozytywnie wniosek nr WND-RPDS.04.07.00-02-004/12 pn. „Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych" i wybrał go do dofinansowania

Projekt i wykonanie: Studio-Kotlina 2013, © PNGS 2013 - 2015
RPO WD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013